Thứ Sáu, ngày 01 tháng 2 năm 2013

Người nuôi ong New Zealand tập trung vào đặc tính kháng khuẩn của mật ong


New Zealand Beekeepers Focus on Honey’s Antibacterial Properties
It's Such a Honey of a Buzz
The New Zealand Herald, 3/10/2006

Thứ Năm, ngày 31 tháng 1 năm 2013

Thứ Tư, ngày 30 tháng 1 năm 2013

Chuyển biến nghề nuôi ong tại Pakistan


Pakistan Now Self-Reliant in Honey
Daily Times (Pakistan), 1/15/2006

ISLAMABAD: Pakistan has attained self-sufficiency in honey production and is now able to export prime quality produce at competitive price in the open global markets. According to official sources, around 240,000 colonies of honeybee in all four provinces and Azad Kashmir were working with advanced technology. Women can easily adopt the profession as an income generating activity, as it does not require big investments or infrastructure. . .


Pakistan Tự Reliant trong Honey
Daily Times (Pakistan), 2006/01/15

ISLAMABAD: Pakistan đã đạt được tự cung tự cấp trong sản xuất mật ong và bây giờ là có thể xuất khẩu các sản phẩm chất lượng chính giá cả cạnh tranh trong thị trường mở toàn cầu. Theo các nguồn tin chính thức, khoảng 240.000 đàn ong mật trong tất cả bốn tỉnh và Azad Kashmir đã làm việc với công nghệ tiên tiến. Phụ nữ có thể dễ dàng áp dụng các ngành nghề như một hoạt động tạo thu nhập, vì nó không đòi hỏi đầu tư lớn hay cơ sở hạ tầng. . .

Thứ Ba, ngày 29 tháng 1 năm 2013

Anh: Lo ngại về mật ong có nguồn gốc từ cây trồng chuyển gen


UK: GM Crops May Contaminate Honey
Government's GM Exclusion Zone 'Pathetic'

Thứ Hai, ngày 28 tháng 1 năm 2013

Chủ Nhật, ngày 27 tháng 1 năm 2013

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 1 năm 2013

Kháng sinh mới được chấp nhận sử dụng trên ong tại Mỹ


international Honey News
US: New Antibiotic Approved for Treating Bacterial Honey Bee Disease
Jan Suszkiw, Agricultural Research Service (USDA), 12/19/05

American beekeepers will soon have a new antibiotic with which to protect their colonies from American foulbrood disease, thanks to Agricultural Research Service (ARS) studies that paved the way for the compound's regulatory approval.

TYLAN Soluble (tylosin tartrate), produced by Elanco Animal Health of Greenfield, Ind., was approved for use October 20 by the U.S. Food and Drug Administration, following the agency's review of research data compiled by scientists with the ARS Bee Research Laboratory in Beltsville, Md.


Mật ong Tin tức quốc tế
Mỹ: New kháng sinh được chấp thuận cho Điều trị bệnh do vi khuẩn Bee Honey
Jan Suszkiw, nghiên cứu nông nghiệp (USDA), 12/19/05

Mỹ nuôi ong sẽ sớm có một loại kháng sinh mới để bảo vệ các thuộc địa của họ từ bệnh foulbrood Mỹ, nhờ nghiên cứu nông nghiệp (ARS) nghiên cứu đã mở đường cho việc phê duyệt quy định của hợp chất.

TYLAN hòa tan (tylosin tartrate), được sản xuất bởi Thú y Elanco Greenfield, Ind, đã được phê duyệt cho sử dụng 20 tháng 10 của Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ, theo đánh giá của cơ quan dữ liệu nghiên cứu biên soạn bởi các nhà khoa học với Bee ARS Phòng thí nghiệm nghiên cứu ở Beltsville , Md