Thứ Tư, ngày 16 tháng 1 năm 2013

Hiện tượng ong bốc bay


Ong bốc bay là toàn bộ đàn ong bao gồm: Ong chuá, ong thợ bỏ tổ bay đi đến nơi ở mới, là bản năng bảo tồn nòi giống cuả các loài ong mật nhiệt đới khi có nguy cơ đe dọa sự sống.    
           Sự khác nhau giưã ong chia đàn và ong bốc bay:
        - Ong bốc bay thì không có mũ chuá trong đàn, còn ong chia đàn thì có rất nhiều mũ chuá.
        - Ong bốc bay thì ngừng đẻ trứng thời gian dài trước khi cả đàn bay, trong đàn có nhiều cầu không; ong chia đàn thì chuá vẫn đẻ bình thừơng, chỉ đẻ kém lại trước khi chia đàn vài ngày.
        - Ong bốc bay thì bay hết cả đàn, còn ong chia đàn chỉ bay khoảng 40 - 60% ong thợ và chuá ra khỏi tổ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét